ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Благодарим ви, че подкрепихте СПАЛНОБЕЛЬО.БГ през годините. Ние от екипа на фирмата мислим, че можем да предложим на вас нашите клиенти още потребителски стоки от проверени и доверени доставчици.

За да защитим вашите лични данни, когато се наслаждавате на пазаруването в tshop.bg, ние изготвяме тази политика - Декларацията за поверителност, която всъщност урежда използването на нашите услуги.

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Обща информация

От 25 май 2018г. е в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation) на Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, въз основа на сключен договор за дистанционна продажба, Tshop.bg отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за обслужването на ангажиментите на "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД във връзка със сключения, с предварително съгласие договор за дистанционна продажба, и ги пази отговорно и законосъобразно.


Информация относно Администратора на лични данни

Наименование "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ : 205009973

Седалище и адрес на управление: гр. София, 1574 , жк. Хр. Смирненски кв. Слатина бл.46А вх. В

Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1574 , жк. Хр. Смирненски ул. Корал бл.11 офис 4

Данни за кореспонденция: гр. София, 1574 , жк. Хр. Смирненски кв. Слатина бл.46А вх. В

E-mail: priv_notice@spalnobelyo.bg

Телефон: 0888553114, 02 48 90 812

 

"СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

  

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с търговия на дребно със спално бельо и всички изделия, предмет на търговска дейност от страна на фирмата във връзка със:

Изрично получено съгласие от Вас като клиент за обработване на личните Ви данни във връзка с изпълнението на Ваша поръчка;

Изпълнение на задълженията на "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД по предварително сключен договор за дистанционна продажба;

Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД;

За целите на легитимния интерес на "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД.

(2) "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като страна по договор за дистанционна продажба. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с поръчка на наши артикули на https://www.tshop.bg

създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето възможностите за сключване на договор за дистанционна продажба.

индивидуализация на страна по договора;

счетоводни цели;

статистически цели;

защита на информационната сигурност;

обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в продуктите, промоционални съобщения, съобщения за нови продукти

 (2) "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

ограничение на целите на обработване;

съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

точност и актуалност на данните;

ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При съхраняването и обработката на личните данни, "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД може да пази и обработва личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява СПАЛНОБЕЛЬО.БГ?

Чл. 3. (1) СПАЛНОБЕЛЬО.БГ извършва следните операции с личните данни за следните цели:

Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за дистационна продажба на артикули/и от портфолиото на "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД. Целта на регистрацията да бъде създаден профил, чрез който потребителят може да проследява промените, настъпващи при изпълнението на поръчката му, в зависимост от различните етапи в обработката й. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор за дистанционна продажба“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;

Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в продуктите, съгласно договора за предоставяне на продуктите и предварително съгласие от страна на клиента.

Изпращане на информационен бюлетин – целта на тази процес по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават новини и информации във връзка с продуктите, предлагани на Tshop.bg;

 (2) "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)

Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3) Обработка на поръчка с продукти, предмет на договор за дистанционна продажба.

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на продукт, между СПАЛНОБЕЛЬО.БГ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за технически контакт.

Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.

Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между СПАЛНОБЕЛЬО.БГ  и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Други данни, които "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, СПАЛНОБЕЛЬО.БГ  събира данни за използвания IP адрес.

Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за дистанционна продажба на продукти Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между СПАЛНОБЕЛЬО.БГ  и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;

разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1)Данни, предоставени на договорно основание:

    Данни за профила – до изтичането на 5 години от датата на последната онлайн поръчка или при липса на поръчка - до изтриване на профила чрез функционалностите на е-магазина или до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро. Данните за профила са свързани с и определящи за данните за онлайн поръчки, което определя приложението на заложения във връзка с тях срок. При липса на поръчка въз основа на неформалния договор за Вас като потребител има правно очакване за използване на профила и поради това сме Ви предостави функционална възможност по всяко време да изтриете профила си преди изтичането на крайния петгодишен срок.

    Данни за онлайн поръчки - до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на давностния срок за погасяване на вземанията.

    Данни за лоялни клиенти - до прекратяване на договора.

(2) Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност - счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация - три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

(3)Данни, предоставени въз основа на съгласие – до оттеглянето му, по начина по който е предоставено, включително чрез функционалностите на е-магазина  или чрез изтриване, а по отношение на е-магазина - и до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро; Когато съдържанието на конкретен коментар съдържа обидни думи или фрази, позорящи, клеветнически и/или уронващи доброто име на Администратора твърдения, Администраторът има правото въз основа на свои или на трети лица легитимни интереси да свали съдържанието на коментара от своите сайтове.


Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2)"СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

(2) "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.


Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно


Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД.


Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД;

личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД

(4) "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД да провери точността на личните данни;

обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

"СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

 

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.


Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Комисия за защита на личните данни

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 20(1). Когато възлагате на "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД да обработва лични данни на трето лице за целите на осъществяването на дистанционна продажба, "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД действа единствено по Ваша инструкция като страна по договор за дистанционна продажба и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като страна по договор за дистанционна продажба избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

 

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът на фирма "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД с наименование https://www.tshop.bg използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава. 

Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др. В допълнение, повечето рекламни мрежи предлагат възможност да се отпишете от профилирано рекламиране.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

 

Промени в тази Декларацията за поверителност

От време на време може да актуализираме нашата Декларация за поверителност, за да отразим нови или различни практики за поверителност. Ще направим известие на нашите клиенти, когато направим съществени промени в Декларацията за поверителност. Промяната на Политиката за поверителност е от голямо значение за гарантиране на правата ви върху личните данни. Следователно искрено ви препоръчваме да проверявате периодично правилата за поверителност, достъпни онлайн.

 

 

Информационна сигурност

Използваме разумни технически, административни и физически мерки за сигурност, предназначени да предпазят и предотвратяват неоторизиран достъп до вашите данни и да използват правилно данните, които събираме. Например достъпът до вашите лични данни е строго ограничен до нашия администратор на данни, служител по защита на данните, който има нужда от достъп до тези данни, за да изпълнява зададените им задължения за работа.

Важно е да вземете предпазни мерки, за да се предпазите от неразрешен достъп до идентификационните данни на вашия акаунт и компютър или други устройства. "Нарушение на лични данни" означава нарушение на сигурността, водещо до случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, предавани, съхранявани или обработени по друг начин. Ако забележите подобно нарушение на лични данни, моля незабавно се свържете с нас. Ще разследваме всяка жалба и ще уведомим лицето за резултата от разследването в разумен срок. СПАЛНОБЕЛЬО.БГ има длъжностно лице по защита на данните (DPO), за да осигури професионален анализ на обработката на лични данни. Когато имате нужда от помощ директно от нашия DPO, вие сте свободни да ни информирате за вашите изисквания. Моля, имайте предвид, че въпреки най-добрите ни усилия никоя система за сигурност не е непроницаема.

 

Промени в тази декларация за поверителност

От време на време може да актуализираме нашата Декларация за поверителност, за да отразим нови или различни практики за поверителност. Ще направим известие на нашите клиенти, когато направим съществени промени в Декларацията за поверителност. Промяната на Политиката за поверителност е от голямо значение за гарантиране на правата ви върху личните данни. Следователно искрено ви препоръчваме да проверявате периодично правилата за поверителност, достъпни онлайн. Освен това винаги имате свободата да проверявате Декларацията за поверителност чрез линк разположен най-отдолу на страницата ни.

Свържете се с нас:

 

Отделът за вземе под внимание всяка жалба и ще уведоми лицето за резултата от разследването в разумен срок. СПАЛНОБЕЛЬО.БГ е създал длъжностно лице по защита на данните (DPO), за да осигури анализ на обработката на лични данни. Когато имате нужда от помощ директно от нашия DPO, моля, уведомете ни за вашите изисквания.

Ако жалбата Ви трябва да бъде разрешена незабавно,  моля не се колебайте да се обърнете към нас за помощ. Вашата жалба ще бъде незабавно съобщена на съответния отдел и ще бъде обработена.

Моля, свържете се с нас, ако имате въпроси, коментари или жалби, ако смятате, че СПАЛНОБЕЛЬО.БГ ЕООД не е обработил правилно личните ви данни или че е нарушил задълженията си за поверителност, вашата жалба може да бъде насочена към отдел отговарящ за това.

 

Можете също така да се свържете с нас чрез електронна поща на нашия представител:

Телефон: 02 489 08 11

Email: dpo@tshop.bg

 

Ревизирана и публикувана на 25 май 2018 г.

В сила от 25 май 2018 г.

 

Благодарим ви, че ни подкрепяте като фирма "СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД

Винаги сме на разположение да чуем нашите клиенти (дори и да е оплакване или удовлетворение). Благодарни сме за всеки път, когато пазарувате от нас, като ни споделяте впечатленията си, от които се нуждаем, за да надграждаме нашата работа. Желаем да сме сигурни, че нашите клиенти са напълно удовлетворени.